drfl.kz сайтты пайдаланудың осы ережелері (бұдан әрі – «Ережелер») drfl.kz  сайттың меншік иесі мен пайдаланушысы арасындағы қатынастарды реттеу мақсатында әзірленді. Осы Ереже сайтта қолжетімді электрондық ақпараттық материалдарды пайдалану тәсілдері туралы ақпарат береді.

Ұғымдық аппарат

drfl.kz сайты (бұдан әрі – «Сайт») - зерттеулер, сараптамалық түсініктемелер, талдамалық жазбалар, әлемдегі және Қазақстандағы цифрлық құқықтар мен бостандықтар туралы ақпаратты қамтитын мемлекеттік емес интернет-ресурс.

drfl.kz сайт иесі (бұдан әрі – «Меншік иесі») - drfl.kz сайтты иелену, пайдалану және билік ету құқықтарын толық көлемде іске асыратын «Digital Paradigm»  қоғамдық қоры (БСН 210640011654). «Digital Paradigm»  ҚҚ-бұл цифрлық құқықтар мен бостандықтар, адам құқықтары саласындағы зерттеулермен айналысатын қазақстандық үкіметтік емес ұйым.

drfl.kz сайт пайдаланушысы (бұдан әрі – «Пайдаланушы») - drfl.kz сайтқа жүгініп, өзіне қажетті электрондық ақпараттық материалдарды алу үшін және оларды осы Қағидаларда айқындалған шектерде пайдаланатын субъект.

drfl.kz электрондық ақпараттық материалдар (бұдан әрі – «Материалдар») - drfl.kz сайтта қамтылған, электронды түрде орналастырылған және сақталатын ақпарат/материалдар (аудиовизуалды, мәтіндік, графикалық, фотоматериалдарды, суреттерді және т. б. қоса алғанда (бірақ олармен шектелмей), сондай-ақ басқа қосалқы домендерде  болады.

Сайттың меншікті материалдары-меншік иесі жасаған және сайтқа орналастырылған материалдар, оларға айрықша құқықтар меншік иесіне тиесілі.

Сайттың қарызға алынған материалдары-өзге құқық иеленушілер жасаған және Меншік иесі Сайтта заңды негізде пайдаланатын материалдар.

Сайтты пайдалану - Пайдаланушының Сайттағы Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын бұзбайтын кез келген әрекеті.

Жалпы ережелер

Меншік иесі сайттағы мінез-құлық ережелерін анықтайды және оларды пайдаланушыдан (пайдаланушылардан) орындауды талап ету құқығын өзіне қалдырады.

Сайт пайдаланушыларына осы Қағидалардың талаптарын сақтаған жағдайда, онда жазылған материалдармен танысуға және материалдарды пайдалануға мүмкіндік беріледі.

Пайдаланушының сайтты пайдалануы пайдаланушының осы Қағидалардың барлық шарттарын қабылдайтынын және сақтауға міндеттенетінін білдіреді. Әйтпесе, пайдаланушы сайтты пайдаланудан бас тартуы керек.

Осы ережелерді білмеу оларды орындау қажеттілігінен және жауапкершіліктен босатпайды.

Осы Қағидаларды меншік иесі кез келген уақытта қандай да бір хабарламасыз толық немесе бөлігінде өзгерте алады. Ереженің жаңа редакциясы олар сайтта жарияланған сәттен бастап, тиісті күнді көрсете отырып мына сілтеме бойынша күшіне енеді: https://drfl.kz/ru/rules /  https://drfl.kz/kk/rules.

Барлық ескертулер, шағымдар мен ұсыныстар электрондық мекенжайға жіберілсін: digitalparadigm@hotmail.com.

Сайтта басқа интернет-ресурстарға сілтемелер болуы мүмкін. Осындай сілтемелер бойынша өтуді жүзеге асыра отырып, пайдаланушы салдары үшін барлық жауапкершілікті өз мойнына алады. Пайдаланушы Сайт иесі осы ресурстардың қол жетімділігі мен олардың мазмұны үшін, сондай-ақ осындай ресурстарға көшуге және оларды пайдалануға байланысты кез-келген салдар үшін жауап бермейді деп келіседі.

Сайтта жарияланған мақалалар авторларының пікірі Сайт иесінің пікірімен және ұстанымымен сәйкес келмеуі мүмкін.


Сайт материалдарын пайдалану шарттары

3.1 Меншік иесінің Құқықтары:

Меншік иесі Сайтта өзінің материалдарын да, қарызға алынған материалдарды да орналастырады.

Сайтта авторлық және сабақтас құқықтар объектілері мен дараландыру құралдарын қоса алғанда (бірақ олармен шектелмей) зияткерлік қызметтің қорғалатын нәтижелері, оның ішінде мәтіндер, фотосуреттер, аудиовизуалды материалдар, графикалық бейнелер, сауда белгілері, логотиптер және басқалар бар.

Меншік иесіне сайтта жарияланған материалдардың мазмұнында жеке белгіленген жағдайларды қоспағанда, Сайт материалдарына, сондай-ақ сайтта қамтылған материалдарды іріктеуге, орналастыруға, жүйелеуге және түрлендіруге, сондай-ақ бастапқы деректерге айрықша құқықтар тиесілі.

Пайдаланушының құқықтары мен шектеулері:

Сайтты пайдаланушының кез-келген материалдарды коммерциялық емес пайдалануы үшін дереккөзге міндетті түрде сілтеме жасай отырып рұқсат етіледі.

Материалдарды коммерциялық пайдалану үшін меншік иесінің келісімі қажет.

Сайтта орналастырылған қарызға алынған материалдар меншік иесіне тек жариялау құқығымен беріледі. Оларды кез келген түрде кез келген ресурстарда, оның ішінде интернет-сайттарда бастапқы және фрагменттер түрінде қайта басып шығаруға немесе қайта таратуға, көшіруге және/немесе таратуға, әйтпесе аталған субъектілердің жазбаша рұқсатымен тыйым салынады.

Сайтты пайдаланушының осы Қағидаларда көзделген шарттарды орындамай, өзгерістер енгізуге, жариялауға, үшінші тұлғаларға беруге, сатуға немесе басқаға қатысуға, туынды өнімдерді жасауға немесе ішінара немесе толық, сайттың меншікті және/немесе қарыз алған материалдарын өзге де тәсілмен пайдалануға құқығы жоқ.

Қағидалардың осы бөлімінде көрсетілген ережелер меншік иесінің мүдделерін қорғауды көздейді. Бұл ретте құқықтардың барлық иелері осы Қағидаларда көрсетілген өз құқықтарын дербес пайдалануға құқылы.

Жауапкершілік

Сайтта жарияланған материалдарды заңсыз пайдаланған сайт пайдаланушылары Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес материалдарды рұқсатсыз көшіргені және пайдаланғаны үшін дербес және өз есебінен (сайт иесін тартпай) жауапты болады.

Сайт иесі пайдаланушыға үшінші тұлғалардың келтірген зияны үшін, оның ішінде сайт арқылы және/немесе сайт мүмкіндіктерін пайдалана отырып жауапты болмайды.

Меншік иесі өзінің құқықтары мен заңды мүдделерін кез келген заңды тәсілдермен, соның ішінде сот тәртібімен қорғау құқығын өзіне қалдырады.


Жарияланған күні: 26 желтоқсан 2022 жыл